U bent hier: Home / Offertes voor uw VvE / VvE beheer

Voordat u een offerte aanvraagt voor het beheer van uw VvE.

U hebt als bestuur altijd zelf het beheer over uw VvE gevoerd maar vind het nu tijd dat dit door een extern kantoor gedaan gaat worden. Of misschien bent u nu helemaal niet tevreden over het kantoor dat nu bij u het VvE beheer uitvoert? In beide gevallen is besloten dat u gaat onderzoeken wat het kost om het VvE beheer uit te besteden. Maar waar moet u nu op letten?

Welk kantoor?

Allereerst zijn daar de kantoren die vanuit hun beroep als administrateur het VvE beheer zijn gaan doen. Deze kantoren leveren u een boekhoudkundig perfecte jaarrekening. Met het regelen van het onderhoud zijn deze niet allemaal even kundig. 

Daarnaast zijn er de onderhoudsbedrijven die veel onderhoud plegen aan de complexen van de Verenigingen van Eigenaren. Als aanvulling op dit onderhoud zijn zij ook het beheren van de VvE gaan bestieren. Bij deze bedrijven zult u geen problemen ondervinden bij het onderhoud, de jaarrekening zal er echter iets minder professioneel uitzien. 

Wat uit te besteden?

De meeste VvE beheerders laten u de keuze uit een aantal pakketten waar u uit kunt kiezen. Hieronder volgen deze pakketten met daarbij globaal de werkzaamheden die daar bij horen.

Bestuurlijk beheer

 • Het verzorgen van de correspondentie van de vereniging ten aanzien van alle administratieve, financiële en bouwkundige zaken.
 • Advisering over het inschakelen van extra deskundigheid op juridisch, financieel of technisch gebied.
 • Het verstrekken aan de leden van de relevante en afgesproken vergaderstukken.
 • Het versturen van notulen van de vergadering.
 • Het uitvoeren van de besluiten welke zijn genomen in de vergadering.
 • Het eenmaal per jaar in overleg met het bestuur initiëren, convoceren, bijwonen en notuleren van een algemene ledenvergadering met inachtneming van relevante bepalingen.

Administratief beheer

 • Het administratief bijhouden van het ledenbestand van de vereniging.
 • Het archiveren van de verenigingbescheiden. Hiertoe worden de notulen/besluiten en belangrijke documenten continue bewaard, financiële gegevens 7 jaar en overige stukken en documenten 5 jaar.
 • Het zorgen voor het verzekeren van het gebouw
 • Het adviseren en in opdracht van het bestuur afsluiten van andere gewenste dan wel noodzakelijke verzekeringen betreffende het gebouw, de installaties en de vereniging.
 • Het behandelen en afwikkelen van assurantiën- en/of schadezaken aangaande de vereniging met inbegrip van de begeleiding van schadeafwikkeling.

Financieel beheer

 • Het in overleg met het bestuur beheren en administreren van de ten name van de vereniging staande bankrekeningen.
 • Het incasseren en administreren van de door de eigenaren aan de vereniging verschuldigde, door de ledenvergadering vastgestelde, periodieke bijdragen op een ten namen van de vereniging gestelde bank- of girorekening.
 • Het signaleren en frequent bewaken van eventueel optredende achterstand in de betaling van deze bijdragen en zo nodig, het in gang zetten van een incassoprocedure.
 • Het behandelen van vragen van de leden over hun financiële verplichtingen aan de vereniging.
 • Het betalen van alle voor rekening van de vereniging komende kosten en lasten, welke vallen binnen de gemaakte afspraken en de begroting.
 • Het signaleren van vorderingen van derden en zorg dragen voor de incasso van deze vorderingen.
 • Het eenmaal per jaar opmaken van een jaarrekening aangevende baten/lasten over het afgelopen verenigingsjaar (balans- en exploitatierekening).
 • Voorbespreking en advisering bestuur met betrekking tot de jaarrekening.
 • Het ter controle overleggen van alle relevante financiële gegevens, waaronder de bank- en girobescheiden, de bijbehorende originele nota’s en verdere relevante documenten en informatie. Dit geschiedt aan de door de vergadering benoemde leden van de kascommissie.
 • Advisering en voorbespreking aangaande de door het bestuur geformuleerde ontwerpbegroting voor het komende boekjaar.
 • Begrotingsbewaking.

Technisch beheer

 • Het aanleveren van gewenste offertes met betrekking tot het kleine onderhoud van gemeenschappelijke ruimten en diensten.
 • In overleg met en namens het bestuur afsluiten van onderhoudscontracten ten behoeve van technische installaties en gemeenschappelijke voorzieningen van het gebouw.
 • Bemiddeling bij alle onderhoudszaken vallende onder nog van kracht zijnde garantiebepalingen betreffende de algemene ruimten, evenals het toezicht op de naleving van bedoelde garantiebepaling.
 • Uitbesteding, toezicht en controle op leveranties en diensten met betrekking tot het kleine onderhoud ten behoeve van de vereniging.
 • Controle en inspectie van werkzaamheden met betrekking tot het klachtenonderhoud van gemeenschappelijke ruimten.


In veel gevallen is het financiële en het administratief beheer samengevoegd tot een keuzepakket. Verder zijn alle combinaties van pakketten vaak mogelijk. 

Vraag nu uw offerte aan